Algemene  Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van HZ Paint gevestigd aan de Hoogjens 7  te Sleeuwijk, H.R. nr 130.720 te Tilburg,

 Depotnr: 2631, 

Op al onze diensten en leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van HZ Paint van toepassing !

Artikel 1  Algemeen 

1.1 HZ Paint, hierna te noemen opdrachtnemer, houdt zich bedrijfsmatig bezig met het ontwerpen, repareren en/of  uitvoeren van airbrush- en reclamewerk en special paint op diverse ondergronden, alsmede het repareren van kunststof-, metalen- en polyesterdelen en het repareren van lakschade aan tweewielers, in de meest ruime zin des woords.

1.2  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door opdrachtnemer, zowel in Nederland als ook in het buitenland worden gedaan, respectievelijk gesloten, tenzij door opdrachtnemer van deze voorwaarden schriftelijk zal zijn afgeweken.

1.3  Indien de cliënt, hierna te noemen opdrachtgever, zelf Algemene Voorwaarden hanteert, dan zullen de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer ten alle tijden voorrang hebben, zelfs indien de opdrachtgever in zijn voorwaarden voorrang heeft bedongen.

1.4  Door het sluiten van een overeenkomst erkent opdrachtgever de Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Artikel 2  Aanbiedingen/prijzen

2.1  Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn 3 maanden geldig.

2.2  Tenzij door de opdrachtnemer anders wordt vermeldt, gelden prijzen af onderneming, netto, excl. BTW.  Voor transport van door de opdrachtnemer te behandelen objecten wordt een vergoeding in rekening gebracht.

2.3  Prijsverhogingen voortvloeiende uit - op verzoek van de opdrachtgever - verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

2.4  Bij opdrachten met een waarde boven  € 1000,-- (excl. BTW) kan een nader overeen te komen vooruitbetaling gevraagd worden.

Artikel 3  Betalingen

3.1 Betalingen dienen plaats te vinden:

- bij particulieren: contant bij aflevering

- bij bedrijven: contant bij aflevering of, overeengekomen na onderlinge afspraak en schriftelijk vastgelegd, binnen 7 dagen na factuurdatum.

Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Hierop is Rapport Voorwerk II van toepassing.   Wanneer de opdrachtnemer evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

3.2  Aanspraken op garantie en/of schadevergoeding schorten de betalingsverplichtingen niet op behoudens dwingendrechtelijke opschortings bevoegdheden.

Artikel 4  Levertijden

4.1  Voor eventuele (vervolg)schade tengevolge van overschrijding van de levertijd is de opdrachtnemer niet aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of schuld aan de kant van de opdrachtnemer.

4.2  De opdrachtnemer is gerechtigd een overeengekomen levertijd aan te passen indien en voor zover de opdrachtgever in gebreke blijft het object, overige goederen en/of gegevens te verschaffen die de opdrachtnemer nodig heeft voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit de tussen de partijen tot stand gekomen overeenkomst.

4.3  Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, dient het betreffende object binnen één week na de verzending van de kennisgeving door de opdrachtgever te worden afgehaald.

4.4  Indien de opdrachtgever niet aan de in lid 3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is hij niettemin gehouden de verschuldigde som te betalen als ware het object aan hem afgeleverd, in dat geval is de opdrachtnemer bovendien gerechtigd om redelijke stallingskosten c.q. opslagkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5  Garantie

5.1  De opdrachtnemer garandeert dat de door hem verrichte c.q. aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap zijn uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende een 1/2 jaar na op- of aflevering van het object tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reclames van welke aard dan ook  kunnen slechts schriftelijk ter kennis van de opdrachtnemer worden gebracht binnen 30 dagen na factuurdatum. Geen enkele reclame is ontvankelijk wanneer opdrachtgever het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen reclame is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

5.2  De in lid 5.1 omschreven garantie geldt niet in het geval van:

a) gebreken die het gevolg zijn van niet door of namens de opdrachtnemer uitgevoerde onzorgvuldige behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door de opdrachtnemer gemaakte constructiefouten in het object.

b) bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object, niet zijnde glansverschil. Glansverschil tussen origineel spuitwerk en door opdrachtnemer uitgevoerd spuitwerk kan nimmer tot garantieclaims leiden indien het door opdrachtnemer vervaardigde werk meer glans vertoont dan het origineel.

c) aantasting van de laklaag van object ontstaan:

- door een van buitenkomende oorzaak;

- een niet door de opdrachtnemer aangebrachte laklaag of niet door de opdrachtnemer bewerkte delen.

d) objecten dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft  dat zij zich niet kan verenigen met een aan hem door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden.

e) te bewerken objecten die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken - waaronder corrosie, schuurkrassen e.d. - binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen c.q. te verwijderen, alsmede wanneer de objecten niet bij opdrachtnemer zijn voorbewerkt.

5.3  De aanspraak op de garantie zoals onder lid 5.1 vervalt indien:

a) de opdrachtgever het object niet binnen de door de opdrachtnemer vastgestelde termijn ter controle aanbiedt, aan welke controle voor de opdrachtgever geen kosten zijn verbonden.

b) de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen.

c) werkzaamheden die zonder toestemming van de opdrachtnemer aan het object zijn verricht die verband houden met de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de opdrachtgever kan worden aangetoond.

5.4  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van vertekening indien opdrachtgever verlangt, dat airbrush afbeeldingen, reclamewerk, special paint, belettering, biezen, etc. gemaakt worden op een niet vlakke ondergrond.

Na reparatie door opdrachtnemer van bijv. kuipdelen van een motorfiets vervalt enige vorm van garantie indien voorgenoemde delen worden gemonteerd op een zich niet in de oorspronkelijke vorm bevindende beugel, bevestigingspunten, e.d. Tevens is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door bovengenoemde delen met overmatig veel spanning of kracht of niet op de originele manier te bevestigen.

5.5  Door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen, tekeningen, foto's of elk ander foldermateriaal dienen slechts ter oriëntatie en zijn voor opdrachtnemer niet bindend.

Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen,  gevestigde rechten e.d. worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Alle consequenties m.b.t. het kopiëren van bijv. beschermde afbeeldingen zijn voor rekening van de opdrachtgever; Derhalve vrijwaard deze bepaling de opdrachtnemer geheel van deze consequenties.

Door opdrachtnemer gemaakte ontwerpen, tekeningen, fotonegatieven, mallen, sjablonen e.d. die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht blijven ten alle tijden eigendom van de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zijn airbrush-, reclame- en/of spuitwerk te signeren en/of zijn naam of website daarop te vermelden, alsmede bovengenoemd werk te gebruiken voor promotiedoeleinden. Naamsvermelding kan ook plaatsvinden door plaatsing van foto's (van gemaakt werk) op de website van de opdrachtnemer, met daarin de tekst: - Design by HZ Paint.

5.6  Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door haar tijdig, schriftelijk, per e-mail of per fax ter kennis van opdrachtnemer zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling dan wel per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de ten uitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

5.7  Opdrachtgever staat ten alle tijden zelf in voor de deugdelijkheid, verwerkbaarheid en kwaliteit van de door hem c.q. haar aan te leveren en door opdrachtnemer te bewerken materialen.

Artikel 6  Aansprakelijkheid

6.1  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk  voor schade en/of diefstal van de bij opdrachtnemer gestalde of in bewaring gegeven objecten c.q. voertuig(en) van de opdrachtgever. Wel zal de opdrachtnemer er alles aan doen om schade en/of diefstal tegen te gaan en te voorkomen. Dit geschiedt o.a. door de objecten en/of  voertuig(en) in elektronisch beveiligde ruimtes te plaatsen.

6.2  Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van b.v. de leveringstermijn en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, gebrekkige informatie of niet (of niet juist) ter beschikking gestelde materialen van de opdrachtgever.

Artikel 7  Expertise

7.1  Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een opdracht geeft tot schade-expertise van het object waarna dit object na de expertise wordt weggehaald door de opdrachtgever, zonder dit door de opdrachtnemer te laten repareren, dan zal de opdrachtnemer uitsluitend bij de opdrachtgever een bedrag in rekening kunnen brengen dat in overeenstemming is met de geleverde prestatie, welk bedrag bestaat uit de werkelijk door de opdrachtnemer gemaakte kosten die zijn gemaakt ter vaststelling van het schadebedrag, echter met een minimum van € 100,-- excl. BTW.

Artikel 8  Overmacht

8.1  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade doordat zij niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft kunnen voldoen wegens overmacht.

8.2  Onder overmacht wordt onder meer verstaan:

elke omstandigheid waarmee de opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijker wijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de opdrachtnemer afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen, niet aan de contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer voldoet  zoals b.v. het niet of te laat leveren van materialen en/of onderdelen.

8.3  In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om te zijner keuze, of de termijn van op- of aanlevering te wijzigen of de overeenkomst te annuleren/ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

8.4  Na de ontbinding/annulering van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de tot dan door hem gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 9  Geschillen

9.1  Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Opgemaakt en vastgelegd, 30 december 1994